Lydia van der Bie

Lydia van der Bie

Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

Privacybeleid

Lydia van der Bie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (volgen van cursussen of opleidingen) en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt voor informatieverstrekking.

Privacybeleid

Lydia van der Bie, gevestigd aan de Adm. de Ruyterstraat 42, 3262 XE Oud-Beijerland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens  zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lydia van der Bie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u informatie opvraagt of doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam en Kvknummer indien van toepassing
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door ons een mail te sturen, correspondentie, mondeling en telefonisch.

Ik verzoek u geen medische gegevens toe te sturen via mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Lydia van der Bie verwerkt

Cursistendossier:

Ik houd bij welke opleiding of lesdag u volgt, of u aanwezig of afwezig bent geweest, of u examen hebt gedaan (indien van toepassing) en of u geslaagd bent.

Voor sommige trainingen gelden contra-indicaties (redenen waarom u niet model kunt zijn). Deze staan op de site genoemd bij de informatie over de les.  Indien er sprake is van een contra-indicatie vermeld ik dat in het cursistendossier.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Lydia van der Bie uw persoonsgegevens.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U informatie te kunnen sturen betreft opleidingen die ik geef op uw verzoek.
 • Het maken van facturen
 • Het afhandelen van uw betaling via giro of contant (bankboek en kasboek)
 • Het verwerken van uw gegevens ivm wettelijke plicht, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Dit betekent onder meer dat ik

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.
 • Dat e-mails worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding.
 • Dat de computer is beveiligd met een wachtwoord

Geautomatiseerde besluitvorming

Lydia van der Bie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Toestemming:

U dient voor het verwerken van uw gegevens toestemming te geven.

Lydia van der Bie gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Je gegevens worden niet gebruikt om door te verkopen aan derden.

Bewaren:

De facturatie gegevens (naam,adres, postcode, woonplaats en eventueel uw praktijknaam) worden digitaal verwerkt.

Uw telefoonnummer en e-mailadres worden digitaal verwerkt.

Uw  IBAN nummer staan op de bankafschriften en worden digitaal verwerkt.

Facturen en bankafschriften worden uitgeprint.

Alle gegevens staan ook op papier.

Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

Uw privacy:

Lydia van der Bie heeft al enige toegang tot de gegevens en uw dossier.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden muv de belastingdienst indien zij daarom vragen (wettelijke regel)

Uw rechten:

U heeft de volgende rechten

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Het rechts op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering of vernietiging van de gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit kan alleen indien de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier
 • Het recht om u in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb naar U of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen echter….ik geef deze informatie uitsluitend aan u persoonlijk af, zodat u deze zelf aan andere zorgverleners kunt geven.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dat mondeling en schriftelijk kenbaar maken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot o.a. inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Cookies

Lydia van der Bie verzamelt geen gegevens van u op het moment dat u onze website bezoekt.

Lydia van der Bie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u een idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Lydia van der Bie.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Lydia van der Bie

Adm. de Ruyterstraat 42

3262 XE Oud-Beijerland

Tel. 0617996703

KVK Rotterdam 24465028

voor meer informatie over de AVG:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Lydia van der Bie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons